Terugblik online informatiebijeenkomst vervanging Gerrit Krolbrug; 1 juli 2020

07-07-2020
504 keer bekeken

Woensdag 1 juli 2020 gaven we voor belangstellenden een online informatiebijeenkomst, waarin we vertelden over de stand van zaken van het project Vervanging Gerrit Krolbrug.

Aan tafel zaten de projectleiders van Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat de opdracht heeft gekregen om de variantenstudie uit te voeren. Tijdens de uitzending werd een film vertoond waarin we uitleggen waarom de Gerrit Krolbrug moet worden vervangen, wat daarvoor de uitgangspunten zijn en hoe de verdere planning eruitziet. In de studio gaven de projectleiders een toelichting op de variantenstudie, waar ook het door de bewonersorganisaties ingediende bewonersvariant aan de orde kwam.

Bewonersvariant vervanging Gerrit Krolbrug

Hoewel de bewonersvariant niet voldoet aan de uitgangspunten voor de hoogte en breedte van de brug, gaan we toch bekijken welke punten we mee kunnen nemen in het vervolgtraject. Een beslissing hierover wordt genomen door de Stuurgroep Drie Groningse bruggen, die eind augustus 2020 bijeenkomt. Voor deze vergadering brengen we de initiatiefnemers op de hoogte van de analyse van de bewonersvariant en is het mogelijk om daar een reactie op te geven.

Tijdens de online bijeenkomst gaven de projectleiders antwoord op de vraag waarom de bewonersvariant niet gewoon meegenomen kan worden in de variantenstudie. 'Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen hebben de bewonersvariant vergeleken met de uitgangspunten zoals omschreven in het bestuurlijk voorkeursalternatief. De bewonersvariant voldoet op 2 essentiële punten niet aan deze uitgangspunten, namelijk de hoogte en de breedte van de brug. Hoewel de bewonersvariant niet formeel wordt meegenomen in de variantenstudie, wordt deze wel op eenzelfde wijze serieus onderzocht. Zo krijgen wij en bewoners een goed beeld van de mogelijkheden van deze variant.'

Uitvoering variantenstudie

Tijdens de online bijeenkomst hebben 2 architecten een toelichting op de variantenstudie gegeven. Ze vertelden hoe zij zich verdiept hebben in de voorgeschiedenis, de omgeving en alle plannen rondom de brug. Aan de hand van een aantal schetsen is er een beeld gegeven hoe de varianten worden uitgewerkt. Dit onderzoek krijgt na de zomervakantie een vervolg met ontwerpsessies (designloops) over de inpassing van de brug, de locatie van en het aantal loopbruggen en het type brug. Dan worden ook de omwonenden, gebruikers en andere belangengroepen betrokken bij het uitwerken van deze designloops. Belangrijk onderdeel van de variantenstudie is het afweegkader. Hierin staan thema’s zoals veiligheid, bereikbaarheid en ruimtelijk inpassing. Ieder thema wordt onderzocht en per variant beoordeeld. Deze beoordeling wordt door het ingenieursbureau gemotiveerd uitgewerkt in een rapport.

Brughoogte Gerrit Krolbrug

Kijkers konden via WhatsApp vragen stellen aan de projectleiders. De gestelde vragen hadden betrekking op de brughoogte. Waarom wordt de brughoogte van 5,5 m onderzocht, terwijl de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin staat dat de maximaal 4 m hoog mag zijn? 'In het door Rijkswaterstaat en gemeente vastgestelde bestuurlijk voorkeursalternatief staat ‘tenminste 4 m’. Verder is het zo dat volgens de richtlijnen en kaders voor de hoofdvaarweg de brug zelfs hoger moeten komen te liggen. We moeten dit dus ook serieus onderzoeken. Daarom kijken we ook naar varianten op 5,5 m.'

Vervolgtraject

In augustus plannen we bijeenkomsten met de participatiegroep. Deze groep bestaat uit 30 omwonenden, gebruikers en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. Begin 2021 wordt de variantenstudie afgerond. Dan ligt er voorkeursvariant dat verder wordt uitgewerkt.

Informatieavond Gerrit Krolbrug terugkijken

Het is mogelijk om de uitzending van de online informatiebijeenkomst terug te kijken.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen