Oude Schouw
Spannenburg
Uitwellingerga
Submenu

Spannenburg

Voor de alternatieven is een gebied geselecteerd waarbinnen de alternatieven kunnen worden gemaakt, het zogenaamde zoekgebied. De precieze locatie van de alternatieven is dus nog niet vastgesteld. De zoekgebieden zijn onderverdeeld voor Spannenburg in 5 deelgebieden:

Zoekgebied A: Ten noorden van de huidige brug ter hoogte van het busstation en het wegrestaurant, aan de noordelijke zijde begrensd door het waterwingebied van Vitens. Ongeacht welk alternatief zal met name verkeerstructuur aan de noordzijde van brug wijzigen. Een aquaduct op deze plek vraagt daarnaast om aanvullende maatregelen doordat we een gat graven in het beschermd waterwingebied van Vitens.

Zoekgebied B: De huidige locatie van de brug. Brug van 7,40 heeft vergelijkbaar ruimtebeslag als de huidige brug. Bij een hogere 9,10 brug zijn aanvullende maatregelen nodig om de brug in te passen, door het grotere talud en de impact op landschap. Een aquaduct op deze locatie betekent dat de hele terp moet worden afgegraven met een herziening van de verkeersstructuur.

Zoekgebied C: Te midden van bebouwing, woningen en de datatoren. Verbinding op deze plek betekent dat deze gebouwen en bewoners geraakt worden, ongeacht het type oeververbinding. Ook het rijksmonument aan de oostzijde van het kanaal bevindt zich dan binnen het ruimtebeslag.

Zoekgebied D: Buiten de bebouwing rondom het huidige talud, ter hoogte van de woning aan de oostzijde van het kanaal. Voorwaarde hierbij is wel dat het kanaal niet haaks kan worden gekruist en daardoor de brug of het aquaduct extra lang en duur wordt. In dit zoekgebied geldt dat het inpassen van een talud veel extra maatregelen vraagt om het ruimtebeslag te beperken. Een oeverbinding op deze locatie heeft directe impact op de landbouwpercelen.

Zoekgebied E: Te midden van de weilanden in het open landschap. Technisch is er veel mogelijk doordat er veel ruimte is, maar een oeververbinding en de toeleidende wegen doorsnijden de landbouwpercelen en het bestaande landschap. Een oeverbinding op deze locatie heeft directe impact op de landbouwpercelen.

Een voordeel van de laatste drie zoekgebieden is dat de huidige brug in de tijdelijke situatie volledig kan worden gebruikt en dat er weinig tijdelijke voorzieningen nodig zijn.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen