Oude Schouw
Spannenburg
Uitwellingerga

Veelgestelde vragen

Zodra de conceptschetsen zijn afgestemd met onze partners, gaan wij graag in gesprek met direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen over de resultaten van de onderzoeken en conceptschetsen.

Inmiddels is voor de alternatieven beweegbare bruggen van 7,40 en 9,10 hoog en een aquaduct een of meerdere locaties voorgesteld waar volgens ons onderzoek een nieuwe oeververbinding het beste kan worden gerealiseerd. Van deze locaties zijn conceptschetsen opgesteld, zijn omgevingseffecten (bijv. natuur, archeologie, kabels en leidingen etc.) geïnventariseerd, zijn de kosten bepaald en mogelijke koppelkansen inzichtelijk gemaakt. De volgende stap is om de resultaten van al deze onderzoeken bestuurlijk af te stemmen met onze partners. Als deze afstemming is geweest gaan wij graag in gesprek met direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen over de resultaten van de onderzoeken en conceptschetsen. We verwachten deze gesprekken in september  in te kunnen plannen.

Wanneer de bestuurlijke afstemming over de onderzoeken en de gesprekken met omwonenden zijn geweest, zullen wij opnieuw met onze partners in gesprek gaan om samen te bepalen welk alternatief de voorkeur heeft. Wanneer we een gezamenlijk beeld hebben van het advies voorkeursalternatief, zullen er ook weer informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor alle belangstellenden.

Jazeker, delen van de HLD zijn onderdeel van een staande mast route. In die gebieden is onbeperkte doorvaarthoogte een uitgangspunt. De bruggen Uitwellingerga, Spannenburg en Oude Schouw behoren tot de staande mast route. Mede daarom zijn de beweegbare bruggen en een aquaduct mogelijke oplossingen.

De bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga voldoen niet aan de eisen van de hoofvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt. De oeververbindingen bevinden op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Nieuwe oeververbindingen op deze hoofdvaarweg moeten ervoor zorgen dat klasse Va-schepen (maat 110,0 (l) x 11,4 (b) x 3,5 (d) meter) vlot en veilig kunnen doorvaren. Rijkswaterstaat wil oeververbindingen op eenzelfde manier vormgeven, zodat de verbindingen technisch gezien en in het gebruik zoveel mogelijk gelijk zijn. Dit scheelt in onderhoud en is prettiger voor de schipper. Om voor de drie locatie de opties voor de oeververbinding te onderzoeken, loopt op dit moment een zogenaamde MIRT-Verkenning.

Begin 2020 is Rijkswaterstaat begonnen met het zoeken van allerlei oplossingen en zijn onder andere informatieavonden georganiseerd. In samenspraak met de betrokken overheden en zijn voor alle drie de locaties mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. De oplossingen zijn gewogen aan de hand van een beoordelingskader. Hierbij is gekeken naar o.a. nautische aspecten, verkeerskundige aspecten en veiligheidsaspecten voor het wegverkeer, natuureffecten en landschappelijke inpassing. Ook tijdelijke oplossingen gedurende de bouw speelden een rol. Op basis hiervan zijn in juni 2020 drie kansrijke oplossingen voor de vervanging van de oeververbindingen gepresenteerd: een beweegbare brug van 7,40 meter hoog, een beweegbare brug van 9,10 meter hoog en een aquaduct. Daarnaast is aangegeven welke zoekgebieden worden onderzocht voor een nieuwe oeververbinding. De omgeving hebben ons door middel van een interactieve website reacties op kunnen geven en vragen over kunnen stellen. Dit hebben we meegenomen in het verdere proces.

  • Landschappelijke inpassing
  • Natuureffecten
  • Cultuurhistorie en archeologie
  • Kabels en leidingen
  • Niet gesprongen explosieven
  • Grondeigendom en vastgoed
  • Economische analyse
  • Duurzaamheid

Dat is nog niet bekend en dit kan per locatie verschillen. In deze fase is er een zoekgebied bepaald waarbinnen de alternatieven nader worden bekeken op hun effecten, kosten en (ruimtelijke) meekoppelkansen. Ook zullen de aspecten als technische haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en impact op de omgeving gaan meewegen. Op basis daarvan zal het zoekgebied van de oeververbinding worden verfijnd.

Ga naar het overzicht van de planning meer informatie over de planning van het project.

Tijdens de realisatiefase wordt er goed gekeken naar de bereikbaarheid van omwonenden. Tijdens de verkenning onderzoeken we of een tijdelijke verbinding mogelijk is als de nieuwe verbinding op de plek van de huidige brug komt. Indien de nieuwe verbinding op een andere plek komt onderzoeken we of de oude brug tijdens de bouw als verbinding in stand kan blijven.

Aan de hand van de definitieve plannen kunnen we inschatten of, en in welke mate, u hinder zult ondervinden van de werkzaamheden. De juridische procedure, het projectplan waterwet, krijgt een nadeelcompensatie clausule. Hierover geven wij u graag in de planuitwerkingsfase een toelichting.

Op de inbreng van de omgeving is door de projectorganisatie gereageerd. In de trechtering van de alternatieven naar advies voorkeursalternatief zal een actualisatie slag worden gedaan op alle reacties. De omgeving zal geïnformeerd worden welke input verder wordt meegenomen naar de planuitwerking en welke input beargumenteerd afvalt.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.