Brug Oude Schouw

Brug Oude Schouw

Waarom

 • Brug Oude Schouw voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en is aan vervanging toe.
 • Rijkswaterstaat is begin 2020 een MIRT-verkenning gestart naar de vervanging van Brug Oude Schouw.
 • Tot de vervanging houden we de staat van de brug in de gaten en voeren we werkzaamheden uit om de brug in goede staat te houden.

Nieuwe brug

Voor brug Oude Schouw is er na de MIRT-verkenning één alternatief voor brug Oude Schouw over gebleven. Wij hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd om op de huidige locatie van de brug een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,40 m aan te leggen. Op basis van dit advies neemt de minister een voorkeursbeslissing. Na het nemen van dit besluit start de planfase waarin we verder gaan met het ontwerpen van de nieuwe brug.

Wat is er al gebeurd?

Voor de nieuwe oeververbinding zijn in de verkenning de volgende alternatieven voor de vervanging van Brug Oude Schouw onderzocht: 

 • een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter; 
 • een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter; 
 • een aquaduct (kan alleen met medewerking van provincie/gemeenten).

In de verkenning zijn onderzoeken gedaan op verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit, nautische veiligheid en het type beweegbare brug en aquaduct. Ook is onderzoek gedaan naar waar een nieuwe oeververbinding kan worden gemaakt. In overleg met gemeenten Leeuwarden en Heerenveen is ervoor gekozen om een nieuwe oeverbinding op locatie van de huidige brug te bouwen. De alternatieven zijn in juni 2020 tijdens een webinar toegelicht en vervolgens met omwonenden en betrokken dorpsbelangen besproken. 

In 2021 werd bekend dat er landelijk geen budget was voor vervanging van de brug Oude Schouw. De vervolgstappen van het lopende onderzoek zijn op dat moment gestopt. In 2023 is er in de Voorjaarsnota budget opgenomen voor de vervanging van deze brug. Dit betekent dat we het proces van de verkenning verder hebben opgepakt.

Op basis van onderzoeken in de verkenningsfase komen we tot de conclusie dat een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter op dezelfde locatie een oplossing is voor Oude Schouw. Een draaibrug is voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart de meest veilige oplossing en zorgt voor een vlotte doorstroming van het vaarverkeer.

In oktober 2023 is er een bestuurlijk overleg geweest met Rijkswaterstaat, de wethouders van de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen en de gedeputeerde van de provincie Fryslân. Deze regionale bestuurders hebben ingestemd met advies voor een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter.

Planning en aanpak

2020 - 2023
 • Verkenning vervanging brug Oude Schouw
2024
 • Alternatief draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,4 m ter besluitvorming door de minister
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Planuitwerkingsfase

 • nadere uitwerking en zorgvuldige inpassing nieuwe oeverbinding en toe leidende wegen
 • doorlopen juridische procedures
 • overleg over de maatregelen voor fietsers, autoverkeer en landbouwverkeer tijdens de realisatiefase
Gemiddelde doorlooptijd 1 jaar

Voorbereiding realisatiefase

 • aannemer zoeken en contract aanbesteden
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Realisatiefase

 • sloop huidige brug
 • start voorbereidende werkzaamheden
 • start bouw

Deze planning is onder voorbehoud.

 

Conditie huidige brug

De brug Oude Schouw is in 1950 gebouwd volgens de toen geldende richtlijnen en maatstaven. In de loop van de tijd is de belasting voor deze brug toegenomen als gevolg van het zwaarder wordende verkeer. Uit eerdere inspecties bleek al dat dit gevolgen heeft voor de conditie van deze brug. Verkeer kan op dit moment met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur over de brug en voertuigen mogen maximaal 37 ton wegen. Daarnaast staan er verkeerslichten bij de brug om het verkeer goed te begeleiden.

Hinder

Vanwege de slechte conditie van de brug kan verkeer op dit moment met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur over de brug en voertuigen mogen maximaal 37 ton wegen.

Nieuws

Een momentje...
  Cookie-instellingen