Brug Spannenburg

Brug Spannenburg

Waarom

 • Brug Spannenburg voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en is aan vervanging toe.
 • Rijkswaterstaat is begin 2020 een MIRT-verkenning gestart naar de vervanging van Brug Spannenburg.
 • Tot de vervanging houden we de staat van de brug in de gaten en voeren we werkzaamheden uit om de brug in goede staat te houden.

Wat is er al gebeurd?

Voor de nieuwe oeververbinding zijn in de verkenning de volgende kansrijke alternatieven voor de vervanging van Brug Spannenburg onderzocht:

• een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter;

• een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter;

• een aquaduct (kan alleen met medewerking van provincie).

In de verkenning zijn onderzoeken gedaan op verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit, nautische veiligheid en het type beweegbare brug en aquaduct. Ook is onderzoek gedaan naar waar een nieuwe oeververbinding kan worden gemaakt. In overleg met provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren is ervoor gekozen om een nieuwe oeverbinding ten noorden van de huidige brug te bouwen. Dit betekent dat de huidige brug zo lang mogelijk kan blijven staan tijdens de bouw van een nieuwe oeverbinding. De alternatieven zijn in juni 2020 tijdens een webinar toegelicht en vervolgens met omwonenden en betrokken dorpsbelangen besproken.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de provincie Fryslân zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor medefinanciering van een aquaduct. De uitkomst wordt afgewacht voordat de afweging voor een advies voorkeursalternatief wordt gemaakt. Een aquaduct heeft meerwaarde ten opzichte van een brug voor vlotte en veilige doorvaart van de niet-beroepsvaart op de vaarweg én de doorstroming van het wegverkeer. Indien het financieringsvoorstel niet slaagt, dan wordt de huidige brug vervangen door een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter ten noorden van de huidige brug het advies voorkeursalternatief. Een draaibrug is voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart de meest veilige brug en zorgt voor een vlotte doorstroming van het vaarverkeer.

Planning en aanpak

2020 - 2023
 • Verkenning vervanging brug Spannenburg
2024
 • Vervolgstappen verkenning Spannenburg volgen na afronden gesprekken met de provincie Fryslân over de mogelijkheden voor het bouwen van een aquaduct.
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Planuitwerkingsfase

 • nadere uitwerking en zorgvuldige inpassing nieuwe oeverbinding en toe leidende wegen
 • doorlopen juridische procedures
 • overleg over de maatregelen voor fietsers, autoverkeer en landbouwverkeer tijdens de realisatiefase
Gemiddelde doorlooptijd 1 jaar

Voorbereiding realisatiefase

 • aannemer zoeken en contract aanbesteden
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Realisatiefase

 • sloop huidige brug
 • start voorbereidende werkzaamheden
 • start bouw

Deze planning is onder voorbehoud.

 

Conditie huidige brug

Uit inspectie is gebleken dat de staat van het asfalt sneller achteruit gaat dan voorzien. Dit heeft te maken met het extra verkeer dat van de brug gebruik heeft gemaakt tijdens de stremming van de Prinses Margriettunnel eind vorig jaar en het begin van dit jaar. We hebben vorig jaar een nieuwe laag asfalt aangebracht op de niet beweegbare delen van de brug. In 2024 brengen we de definitieve slijtlaag aan.

Hinder

Op dit moment is er geen hinder van werkzaamheden of beperkingen bij Brug Spannenburg.

Nieuws


Een momentje...
  Cookie-instellingen