Brug Uitwellingerga

Brug Uitwellingerga

Waarom

 • Brug Uitwellingerga voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en is aan vervanging toe.
 • Rijkswaterstaat is begin 2020 een MIRT-verkenning gestart naar de vervanging van Brug Uitwellingerga.
 • Tot de vervanging houden we de staat van de brug in de gaten en voeren we werkzaamheden uit om de brug in goede staat te houden.

Wat is er al gedaan?

Voor de nieuwe oeververbinding zijn in de verkenning de volgende alternatieven voor de vervanging van Brug Uitwellingerga onderzocht:

• een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter;

• een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter;

• een aquaduct (kan alleen met medewerking van gemeente (i.s.m. provincie).

In de verkenning zijn onderzoeken gedaan op verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit, nautische veiligheid en het type beweegbare brug en aquaduct. Ook is onderzoek gedaan naar waar een nieuwe oeververbinding kan worden gemaakt. In de verkenning is voor een brug en aquaduct besloten dat deze het beste op de huidige locatie kan worden gebouwd. Deze locatie is het beste voor de woningen en de wegen in de omgeving. De alternatieven zijn in juni 2020 tijdens een webinar toegelicht en vervolgens met omwonenden en betrokken dorpsbelangen besproken.

In 2021 werd bekend dat er landelijk geen budget was voor vervanging van de brug Uitwellingerga. De vervolgstappen van het lopende onderzoek zijn op dat moment gestopt. In 2023 is er in de Voorjaarsnota budget opgenomen voor de vervanging van deze brug. Dit betekent dat we het proces van de verkenning verder hebben opgepakt.

De gemeente Súdwest-Fryslân overweegt het overnemen van de brug om daarna een aquaduct aan te leggen op deze plek. De gemeente gaat hierover in gesprek met het ministerie van infrastructuur & Waterstaat. De uitkomst van deze gesprekken wordt afgewacht. Een aquaduct heeft meerwaarde ten opzichte van een brug voor vlotte en veilige doorvaart van de niet-beroepsvaart op de vaarweg én de doorstroming van het wegverkeer. Indien het financieringsvoorstel niet slaagt, dan wordt de huidige brug vervangen door een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter ten noorden van de huidige brug het advies voorkeursalternatief. Een draaibrug is voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart de meest veilige brug en zorgt voor een vlotte doorstroming van het vaarverkeer.

Planning en aanpak

 
2020 - 2023
 • Verkenning vervanging brug Uitwellingerga
2024
 • Werkzaamheden huidige brug
 • Vervolgstappen verkenning Uitwellingerga volgen na afronden gesprekken met de gemeente Súdwest-Fryslân over de mogelijkheden voor realisatie van een aquaduct.
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Planuitwerkingsfase

 • nadere uitwerking en zorgvuldige inpassing nieuwe oeverbinding en toe leidende wegen
 • doorlopen juridische procedures
 • overleg over de maatregelen voor fietsers, autoverkeer en landbouwverkeer tijdens de realisatiefase
Gemiddelde doorlooptijd 1 jaar

Voorbereiding realisatiefase

 • aannemer zoeken en contract aanbesteden
Gemiddelde doorlooptijd 2 jaar

Realisatiefase

 • sloop huidige brug
 • start voorbereidende werkzaamheden
 • start bouw

Deze planning is onder voorbehoud.

Conditie huidige brug

De huidige brug is in een slechte staat. Het projectteam brug Uitwellingerga werkt aan een set van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de brug nog mee kan tot de nieuwe oeververbinding is gerealiseerd. Hiervoor zijn er in december 2023 drie extra langsliggers onder het brugdek van het beweegbare deel van de brug geplaatst. Door deze maatregel kan het verkeer, met een aantal beperkingen op de brug, veilig gebruikmaken van de brug. Daarnaast zijn in januari en februari 2024 herstelwerkzaamheden aan de ballastkist van de brug uitgevoerd.

Door het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de brug het komend vaarseizoen weer normaal en veilig worden bediend. Om er voor te zorgen dat onze aannemer het onderhoud aan de brug veilig kan blijven uitvoeren worden ook diverse veiligheidsmaatregelen aan de brug uitgevoerd. Tot slot worden er op dit moment aanvullende onderzoeken gedaan om te bepalen of en op welke wijze het brugdek kan worden vervangen. Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken wordt een planning gemaakt om deze werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het vaar- en oogstseizoen.


Hinder en beperkingen brug Uitwellingerga 

Aan beide kanten van de brug zijn verkeerslichten geplaatst en wordt het auto- en vrachtverkeer over het midden van de brug geleid. Hierbij is één rijstrook beschikbaar. Voertuigen mogen maximaal 3,5 meter breed zijn en er is een gewichtsbeperking van 50 ton ingesteld. Tot slot geldt er op de brug een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. 

Nieuws

Een momentje...
  Cookie-instellingen